Studia Doktoranckie

Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania następującej treści:

Podejmując obowiązki doktoranta ślubuję uroczyście:

- wytrwale dążyć do wszechstronnego rozwoju własnej osobowości, zdobywania wiedzy i umiejętności prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych;

- szanować prawa, tradycje i obyczaje akademickie, dbać o godność i honor doktoranta oraz dobre imię Uczelni;

- darzyć szacunkiem członków społeczności akademickiej, przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego oraz przepisów obowiązujących w Politechnice Lubelskiej.

Kierownicy Studiów Doktoranckich:

Wydział Mechaniczny: Prof. dr hab. Barbara Surowska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki: Dr hab. Wojciech Jarzyna, Prof. PL

Wydział Inżynierii Środowiska: Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski