POROZUMIENIE DOKTORANTÓW UCZELNI TECHNICZNYCH

Jest to ini­cja­tywa dok­to­ran­tów uczelni tech­nicz­nych pole­ga­jąca na wza­jem­nej współ­pracy i wymia­nie doświadczeń.

 

Głów­nym celem PDUT jest:

- repre­zen­to­wa­nie zrze­szo­nych śro­do­wisk dok­to­ran­tów uczelni technicznych;<

- wymiana infor­ma­cji i doświadczeń;

- reali­zo­wa­nie wspól­nych przed­się­wzięć nauko­wych i kulturalnych;

- podej­mo­wa­nie współ­pracy z orga­ni­za­cjami doktoranckimi.

PDUT działa w opar­ciu o nowy Statut uchwa­lony dnia 22 marca 2014 r.

Więcej informacji na stronie PDUT