4 listopada 2019

Ogłoszenie wyborcze

W dniu 26 listopada 2019r. o godz. 11.00 w sali E212 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. W przypadku braku kworum - drugie zebranie wyborcze odbędzie się o godz. 11.15. Liczba mandatów do obsadzenia – 2. Za prawidłowy przebieg wyborów odpowiada Wydziałowa Komisja Wyborcza, działająca przy RWSD WEiI PL, w składzie:

·                   mgr inż.  Dawid Zarzeczny -  przewodniczący

·                   mgr inż. Monika Mańko

·                   mgr inż. Maciej Szypulski

 

Od kandydatów na delegatów do RWSD WEiI PL wymaga się:

a)      złożenia w postaci pisemnej swojej kandydatury w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 12.00 u mgr inż. Dawida Zarzecznego w pokoju C416 wraz ze zgodą na upowszechnienie danych kandydata takich jak: imię, nazwisko, rok studiów;

b)     ponadto na potrzeby organizacyjne kandydat powinien podać dodatkowe informacje takie jak:

■       nazwa Katedry, do której kandydat przynależy,

■       tytuł, imię i nazwisko promotora lub kierownika Katedry/Instytutu,

■       dane kontaktowe takie jak adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej  (e-mail), nr telefonu kontaktowego.

c)      przedstawienia kserokopii legitymacji doktoranckiej;

d)     przedstawienia krótkiego życiorysu (CV);

e)      załączenia listy poparcia zawierającej co najmniej 5 podpisów doktorantów danego wydziału popierających kandydaturę wraz z numerami legitymacji
z wyłączeniem głosu kandydata.

 

Wszystkie wyżej wymienione informacje zostają zabezpieczone przez Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów, a na pisemne żądanie kandydata po zakończeniu wyborów lub wycofaniu kandydatury zniszczone.

 

Obwieszczenie kandydatur nastąpi 16 listopada 2019 r.