Doktoranci reprezentują Politechnikę na XIV Zjeździe Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2012 r. w Sopocie odbył się organizowany cyklicznie Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.

 

Czternasty już raz przedstawiciele 18 największych polskich uczelni technicznych spotkali się, aby kontynuować ideę międzyuczelnianej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami zrzeszającymi doktorantów poszczególnych uniwersytetów, politechnik i akademii. Zjazd Porozumienia został zorganizowany przez Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Podczas pierwszej sesji Zjazdu do grona członków Porozumienia przyjęto przedstawicieli doktorantów Politechniki Białostockiej. Ponadto w programie obrad przewidziano również panele dyskusyjne poświęcone problemom dotykającym wszystkich doktorantów uczelni technicznych. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się kwestie jak: różnice w procedurach i kryteriach przyznawania stypendiów na poszczególnych uczelniach, przyczyny, skutki oraz sposoby rozwiązywania konfliktów pomiędzy doktorantem i promotorem, czy też potencjalne możliwości rozszerzenia oferty doktoranckich staży naukowych oraz przemysłowych. Ważną częścią obrad delegatów Zjazdu była prelekcja Pani mgr inż. Kingi Kurowskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Młodych Naukowców działającej przy MNiSW. Dzięki temu uczestnicy sesji mogli szczegółowo zapoznać się z celami statutowymi oraz inicjatywami podejmowanymi przez tę organizację.

Podczas Zjazdu wiele uwagi poświęcono także nowelizacji statutu PDUT, w której aktywnie uczestniczyli obecni na spotkaniu przedstawiciele Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej – mgr inż. Monika Kulisz oraz mgr inż. Piotr Billewicz. Na zakończenie XIV Zjazdu PDUT odbyły się wybory władz Porozumienia na kadencję 2012/2013, w wyniku których funkcję Wiceprzewodniczącej PDUT objęła reprezentująca Politechnikę Lubelską mgr inż. Monika Kulisz.

W związku ze zbliżającym się XIII Krajowym Zjazdem Doktorantów w obradach PDUT uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Reprezentacji Doktorantów: mgr inż. Paweł Maślak oraz mgr inż. Bartosz Bursa, którzy przedstawili w skrócie sprawozdania z działalności oraz zebrań zarządu KRD. XIII Krajowy Zjazd Doktorantów odbył się w dniach 7-9 grudnia 2012 r. w Krakowie. Politechnika Lubelska reprezentowana była przez mgr inż. Ksenię Siadkowską, członka Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów. Jednym z ważniejszych wydarzeń Zjazdu była gala, podczas której wręczone zostały nagrody w konkursie PRODOK 2012. Zwycięzcą piątej edycji konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce został Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Na drugim oraz trzecim miejscu znalazły się kolejno Politechnika Gdańska oraz Politechnika Warszawska.

W tegorocznej edycji konkursu najwięcej punktów uzyskiwały działania cykliczne, oznaczające wymierne korzyści dla jak największej liczby doktorantów. Kapituła konkursowa przyznawała noty punktowe w pięciu obszarach. Pierwszym z nich było zabezpieczenie socjalne doktorantów, tzn. przede wszystkim ilość, wysokość i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich, a także pomoc osobom niepełnosprawnym oraz zasady kwaterunku doktorantów w domach studenckich i asystenckich. Drugim kryterium podlegającym ocenie było wspieranie aktywności młodych naukowców poprzez przyznawanie im dotacji na badania własne z różnych źródeł, inicjatywy szkoleniowe i organizacyjne przy pozyskiwaniu grantów oraz wymianie międzynarodowej doktorantów, jak również poziom obsługi administracyjnej oraz zasady korzystania z zasobów bibliotecznych. Duży udział w procesie oceny uczelni miał także wpływ doktorantów na kształt programu studiów, dostępność lektoratów języków obcych czy poziom obciążenia dydaktycznego w danym roku akademickim. Kolejnym ocenianym obszarem był sposób funkcjonowania samorządności doktoranckiej. Brano pod uwagę między innymi obecność przedstawicieli samorządu doktorantów w uczelnianych organach kolegialnych oraz zapewnienie środków materialnych do realizacji zadań samorządu. Ostatnim czynnikiem mającym wpływ na pozycję uczelni w konkursie był fakt stosowania unikatowych rozwiązań niemieszczących się w zakresie poprzednich konkurencji. Politechnika Lubelska we wszystkich ocenianych obszarach uzyskała noty znacznie poniżej średniej, zajmując tym samym 26 miejsce na 39 ocenianych uczelni.

Mamy nadzieję, że zintensyfikowanie działań zmierzających do zapewnienia jakości kształcenia na studiach trzeciego stopnia w Politechnice Lubelskiej, przy współudziale środowiska doktorantów, pozwoli osiągnąć rzetelne i obiektywne rezultaty podejmowanych w przyszłości przedsięwzięć, przekładając się jednocześnie na umocnienie pozycji Politechniki Lubelskiej w rankingu najbardziej prodoktoranckich uczelni w Polsce.