Informacje Ogólne

POROZUMIENIE DOKTORANTÓW UCZELNI TECHNICZNYCH

Jest to ini­cja­tywa dok­to­ran­tów uczelni tech­nicz­nych pole­ga­jąca na wza­jem­nej współ­pracy i wymia­nie doświadczeń.

Więcej o "POROZUMIENIE DOKTORANTÓW UCZELNI..."